Fundusz Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej

Architektura drewniana jest oryginalnym i wyjątkowym w skali światowej dziedzictwem kultury polskiej. Żaden inny kraj nie jest w stanie poszczycić się tak zróżnicowanym, bogatym pod względem wartości oraz ilości zasobem zabytków architektury drewnianej. Spuścizna ta nie jest przykładem zacofania technologicznego, jak próbowano niegdyś sugerować, lecz specyfiki kulturowej i w Europie postrzegana jest jako tradycyjna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski.

Niestety w ostatnich kilkunastu latach zaobserwować można znaczne i powiększające się straty w zasobach architektury drewnianej. W latach 90. XX. wieku masowo burzono, zwłaszcza w gospodarstwach wiejskich, zachowane budownictwo drewniane w celu pozyskania opału, uznając drewno za archaiczny materiał budowlany. W pierwszej dekadzie XXI. w. rozpoczęła się dotychczas trwająca, kolejna fala zniszczeń architektury drewnianej, tym razem spowodowana działalnością firm rozbiórkowych pozyskujących tzw. materiał zabytkowy sprzedawany do krajów zachodnioeuropejskich. Tracąc architekturę drewnianą tracimy dziedzictwo historyczne, wzorce dla współczesnej architektury, tracimy walory krajobrazowe i podstawy dla rozwoju turystyki. Współczesna turystyka nie wymaga przecież luksusowych hoteli, lecz walorów rustykalnej unikatowości, harmonii i spokoju. Te walory potrafi zapewnić jedynie zrównoważona zabudowa zabytkowa złączona z krajobrazem historycznym.

Podstawą trwania Funduszu jest zrzeszenie pasjonatów i właścicieli zabytkowych obiektów, którzy poza samą dbałością o zabytek chcą także rozwijać manufakturową wytwórczość oraz działalność turystyczną. Każdy członek zrzeszenia przyjmujący pomoc finansową umożliwiającą utworzenie funkcjonującego gospodarstwa zobowiązany jest do uiszczania rocznej składki na rzecz Funduszu uzależnionej od wielkości otrzymanej pomocy. Jakkolwiek Fundusz ma za zadanie stworzenie takich warunków, które pozwolą rozwinąć gospodarstwo otrzymujące pomoc w taki sposób, aby stawało się wydolne finansowo.

Podstawowym zadaniem Funduszu zatem jest wspierać renowacje zabytków, tworzyć infrastrukturę turystyczną i infrastrukturę wytwórczości poprzez:

Tworzenie Funduszu objęte jest honorowym patronatem Ambasady Królestwa Niderlandów oraz poparciem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Pozytywną opinię Funduszu wystawił również wybitny znawca architektury drewnianej, zwłaszcza osadnictwa holenderskiego, dr Maciej Prarat.

Lista zabytków, których właściciele deklarują chęć współtworzenia Funduszu: